1. Charakterystyka ogólna

Topnik TE-410 jest alkoholowym roztworem zawierającym mieszaniny kwasów organicznych oraz ich estrów.

Topnik TE-410 został opracowany i jest produkowany zgodnie z normą PN EN 29454 o oznaczeniu 2.2.3-a.

2. Charakterystyka fizykochemiczna

a) baza: alkoholowy
b) kolor: bezbarwny
c) gęstość w 20°C: 0,806 g/cm3
d) zmiana gęstości: 0,001/°C
e) zawartość ciał stałych: do 3%
f) zawartość halogenków: 0%
g) punkt zapłonu: 21°C
h) zmywalność wodą: brak
i) zmywalność alkoholem: bardzo dobra

3. Instrukcja użycia

Topnik TE-410 jest przeznaczony do użycia przy wszystkich systemach nanoszenia (piana, natrysk, zamaczanie) w urządzeniach z pojedynczą lub podwójną falą, oraz w kąpielach statycznych i tyglach.

Należy regularnie kontrolować gęstość preparatu i utrzymywać ją w zakresie 0,8 do 0,81 g/cm3 poprzez odpowiednie dozowanie rozpuszczalnika RT o nominalnej gęstości 0,785 g/cm3 przy 20°C.

Po naniesieniu topnika na płytkę doprowadzić jej górną powierzchnię do temperatury w zakresie 90-110°C w celu prawidłowego uaktywnienia topnika.

Temperaturę kąpieli lutowniczej utrzymywać w zakresie 230 do 245°C.

W zależności od rodzaju płytki ustawić prędkość przesuwu podajnika od 0,8 do 2 m/min.

Kontakt miejsc lutowniczych z kąpielą lutowniczą (falą) nie powinien przekraczać trzech sekund.

4. Inne

Tak jak wszystkie topniki na bazie alkoholi, tak i TE-410 powinien być używany w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z daleka od ognia i źródeł iskrzenia.

5. Opakowania

Pakowane w plastykowe kanistry o pojemności 1, 5, 10 i 20 litrów.

6. Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze ok. 20°C przez okres do 6 miesięcy.