Spis treści
Analizy składu stopów metali
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony


Realizowana przez firmę Cynel Unipress polityka jakości wymaga, aby cały proces produkcyjny, począwszy od etapu zaopatrzenia w surowce aż do konfekcjonowania wyrobów gotowych podlegał ścisłej kontroli.

Jednym z elementów systemu kontroli jakości jest monitorowanie składu chemicznego produkowanych przez nas spoiw.

Do tego celu wykorzystywana jest jedna z najnowocześniejszych technologii analitycznych - spektrofotometria komputerowa.

Dzięki zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych spektrometrów iskrowych otrzymywane dane są bardzo precyzyjne i wiarygodne.

Dotychczas technologia ta wykorzystywana była wyłącznie na wewnętrzne potrzeby naszej firmy. Jednakże wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu części naszych klientów zdecydowaliśmy o udostępnieniu możliwości, którymi dysponuje posiadana przez nas aparatura pomiarowa.Każda substancja w stanie stałym, ciekłym czy gazowym odpowiednio wzbudzona emituje promieniowanie o różnych długościach fali.

Promieniowanie to jest charakterystyczne dla danej substancji i tworzy jej widmo.

Wykorzystywany w firmie Cynel Unipress spektrometr emisyjny analizuje widma badanych próbek, to znaczy identyfikuje i mierzy wyemitowane przez nie promieniowanie i na tej podstawie określa ich skład chemiczny.

Iskra o wysokim napięciu wzbudza i powoduje parowanie części materiału, którego skład należy określić.

Światło emitowane w tym procesie zawiera promieniowania różnych pierwiastków, obecnych w analizowanym materiale.

Intensywność światła każdej linii spektralnej jest proporcjonalna do koncentracji pierwiastka, które je wyemitowało.

Zadaniem spektrometru jest podział i selekcja różnych linii spektralnych, które mają być zanalizowane i ich ilościowe określenie.Ten warunek można zrealizować stosując element optyczny - polichromator.

Polichromator składa się ze szczeliny wejścia, siatki dyfrakcyjnej i określonej liczby szczelin wyjściowych, które odpowiadają ilości analizowanych pierwiastków.

Fotopowielacz ustawiony odpowiednio do każdej szczeliny wyjścia wyłapuje i mierzy ilość wybranego światła monochromatycznego i przetwarza ją w sygnał elektryczny, który zostaje wzmocniony i przetworzony w sygnał cyfrowy.

Na jego podstawie komputer oblicza stężenie poszczególnych pierwiastków.

Kalibracja jest przeprowadzona przy użyciu atestowanych wzorców.

Wprowadzanie krzywych i obliczanie elementów zakłócających odbywa się w sposób automatyczny bez ingerencji użytkownika.

Dzięki temu analizy są zawsze wiarygodne, precyzyjne i dopracowane.


ZastosowanieWykorzystywane w naszej firmie urządzenie zostało skonstruowane specjalnie pod kątem zastosowania w odlewnictwie, czyli tam gdzie wymagane jest precyzyjne określenie składu używanych materiałów.

Przy wytopie metali i otrzymywaniu stopów o określonym składzie analiza spektrometryczna jest bardzo istotna.

Znaczący postęp dokonał się w automatyzacji procesu co przejawia się w szybkości przeprowadzania analiz.

Rutynowej kontroli jakości półproduktów i produktów finalnych można dokonywać używając spektrometrów emisyjnych zarówno podczas jak i na końcu procesu produkcyjnego.

Dysponujemy oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzanie analiz stopów na bazie:
  • cyny,
  • ołowiu,
Zapraszamy więc do korzystania ze świadczonych przez nas w tym zakresie usług.

Gwarantujemy ich wysoką jakość, rzetelność oraz wiarygodność otrzymywanych wyników, potwierdzaną wystawianym po zakończeniu badań atestem analizy.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do Działu Marketingu naszej firmy.