WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.

Zgodnie z założeniami strategii i polityki jakości firma Cynel Unipress przykłada szczególną wagę do problematyki troski o czystość środowiska naturalnego.

Procesy technologiczne wykorzystywane przy produkcji naszych wyrobów nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, a emitowane z naszych systemów produkcyjnych do atmosfery powietrze zawiera mniej zanieczyszczeń niż powietrze pobierane z otoczenia.

W oparciu o własne badania i doświadczenia Cynel Unipress opracował technologię produkcji ekologicznych - bezołowiowych spoiw lutowniczych.

W naszej ofercie znajdują się spoiwa ekologiczne pokrywające cały dotychczasowy zakres zastosowań tradycyjnych spoiw lutowniczych.

Certyfikat ISO 14000

Dostarczane przez naszą firmę spoiwa ekologiczne nie zawierają substancji niebezpiecznych wymienionych w Dyrektywie UE 2002/95/EC i nie przekraczają limitów podanych w Dyrektywie UE 2003/11/WE.

Podczas naszych procesów produkcyjnych nie dodajemy żadnego materiału zawierających jakikolwiek niebezpieczny pierwiastek chemiczny wymieniony we wspomnianych wcześniej dyrektywach.

 certyfikat ISO 9001 14001 (PDF 989 KB)

Oświadczenie REACH

Firma Cynel Unipress Sp. z o.o stosując się do obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dokonała oceny znajdujących się w wyrobach wprowadzanych do obrotu przez Cynel Unipress Sp. z o.o substancji i chemikaliów i została zakwalifikowana jako „dalszy użytkownik” oraz „producent wyrobu”.

Jako dalszy użytkownik, Cynel Unipress Sp. z o.o. współpracuje ze swoimi dostawcami, aby mieć pewność, że wyroby znajdujące się w naszej ofercie są zgodne z przepisami zawartymi w treści Rozporządzenia nr 1907/2006.

Zawiadamiamy również, iż na mocy Art. 7 ust.1 przywoływanego rozporządzenia Cynel Unipress Sp. z o.o, nie podlega rejestracji REACH, a składniki naszych wyrobów zostały wstępnie zarejestrowane przez producentów i importerów stosowanych przez nas surowców.

 deklaracja ROHS (PDF 240 KB)

 oświadczenie REACH (DOC 92 KB)