Индекс материала
Analizy składu stopów metali
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Все страницы
WE ARE JUST WORKING ON TRANSLATION OF THE TEXT BELOW. IT WILL BE AVAILABLE VERY SOON.


Realizowana przez firmę Cynel Unipress polityka jakości wymaga, aby cały proces produkcyjny, począwszy od etapu zaopatrzenia w surowce aż do konfekcjonowania wyrobów gotowych podlegał ścisłej kontroli.

Jednym z elementów systemu kontroli jakości jest monitorowanie składu chemicznego produkowanych przez nas spoiw.

Do tego celu wykorzystywana jest jedna z najnowocześniejszych technologii analitycznych - spektrofotometria komputerowa.

Dzięki zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych spektrometrów iskrowych otrzymywane dane są bardzo precyzyjne i wiarygodne.

Dotychczas technologia ta wykorzystywana była wyłącznie na wewnętrzne potrzeby naszej firmy. Jednakże wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu części naszych klientów zdecydowaliśmy o udostępnieniu możliwości, którymi dysponuje posiadana przez nas aparatura pomiarowa.Każda substancja w stanie stałym, ciekłym czy gazowym odpowiednio wzbudzona emituje promieniowanie o różnych długościach fali.

Promieniowanie to jest charakterystyczne dla danej substancji i tworzy jej widmo.

Wykorzystywany w firmie Cynel Unipress spektrometr emisyjny analizuje widma badanych próbek, to znaczy identyfikuje i mierzy wyemitowane przez nie promieniowanie i na tej podstawie określa ich skład chemiczny.

Iskra o wysokim napięciu wzbudza i powoduje parowanie części materiału, którego skład należy określić.

Światło emitowane w tym procesie zawiera promieniowania różnych pierwiastków, obecnych w analizowanym materiale.

Intensywność światła każdej linii spektralnej jest proporcjonalna do koncentracji pierwiastka, które je wyemitowało.

Zadaniem spektrometru jest podział i selekcja różnych linii spektralnych, które mają być zanalizowane i ich ilościowe określenie.Ten warunek można zrealizować stosując element optyczny - polichromator.

Polichromator składa się ze szczeliny wejścia, siatki dyfrakcyjnej i określonej liczby szczelin wyjściowych, które odpowiadają ilości analizowanych pierwiastków.

Fotopowielacz ustawiony odpowiednio do każdej szczeliny wyjścia wyłapuje i mierzy ilość wybranego światła monochromatycznego i przetwarza ją w sygnał elektryczny, który zostaje wzmocniony i przetworzony w sygnał cyfrowy.

Na jego podstawie komputer oblicza stężenie poszczególnych pierwiastków.

Kalibracja jest przeprowadzona przy użyciu atestowanych wzorców.

Wprowadzanie krzywych i obliczanie elementów zakłócających odbywa się w sposób automatyczny bez ingerencji użytkownika.

Dzięki temu analizy są zawsze wiarygodne, precyzyjne i dopracowane.


ZastosowanieWykorzystywane w naszej firmie urządzenie zostało skonstruowane specjalnie pod kątem zastosowania w odlewnictwie, czyli tam gdzie wymagane jest precyzyjne określenie składu używanych materiałów.

Przy wytopie metali i otrzymywaniu stopów o określonym składzie analiza spektrometryczna jest bardzo istotna.

Znaczący postęp dokonał się w automatyzacji procesu co przejawia się w szybkości przeprowadzania analiz.

Rutynowej kontroli jakości półproduktów i produktów finalnych można dokonywać używając spektrometrów emisyjnych zarówno podczas jak i na końcu procesu produkcyjnego.

Dysponujemy oprogramowaniem pozwalającym na przeprowadzanie analiz stopów na bazie:
  • cyny,
  • ołowiu,
Zapraszamy więc do korzystania ze świadczonych przez nas w tym zakresie usług.

Gwarantujemy ich wysoką jakość, rzetelność oraz wiarygodność otrzymywanych wyników, potwierdzaną wystawianym po zakończeniu badań atestem analizy.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do Działu Marketingu naszej firmy.